Richtingwijzer Rechtmatige Zorg

Afgelopen 1,5 jaar hebben de Drechtsteden, Cromstrijen, Gorinchem en Schiedam samen met ketenpartners de risico’s op fouten en fraude in kaart gebracht. De resultaten van hun pilot zijn vanaf nu beschikbaar in de vorm van de Richtingwijzer Rechtmatige zorg.

De werkwijze van de pilot ‘Voorkomen fraude gemeentelijk sociaal domein’ was eerst inventariseren, en daarna onderzoeken hoe ze misbruik, oneigenlijk gebruik en ondoelmatig gebruik van geld voor de Jeugdwet en Wmo2015 kunnen voorkomen. De pilotgemeenten hebben ook eerste ervaringen met de nieuwe aanpak opgedaan.

Niet achteroverleunen
De voorzitter van de stuurgroep van de pilot Jan Heijkoop (burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht):
‘Het einde van de pilot betekent niet dat we nu achterover kunnen leunen. Integendeel. Nu we weten waar de risico’s zitten, kunnen we met elkaar investeren in het verkleinen van die risico’s door onze werkwijzen aan te passen en ze te borgen in onze dagelijkse gang van zaken.
En dat doen we als gemeenten in een ketenaanpak: met aanbieders, cliënten, zorgverzekeraars en toezichthouders. Want geld bedoeld voor zorg en ondersteuning, moet terecht komen bij de mensen die dat nodig hebben.’

Opdrachtgever: VNG
Camera en Montage: Eelco Romeijn
Animatie: Reinier van der Horst
Voice-over: Marcel Strücker

Gerelateerde Berichten

...